En aldrende befolkning øker behovet for egnede og tilgjengelige boliger. Boliger og lokalsamfunn som legger til rette for selvstendighet og aktiv livsførsel, kan bidra til å redusere etterspørselen etter omsorgs­tjenester og hjelpemidler. Den enkelte boligeier, kommunene, boligsektoren og Husbanken er viktige aktører for å utvikle egnede boliger for eldre innbyggere – se Regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn:

KLIKK HER: https://www.regjeringen.no/contentassets/c8a8b14aadf14f179a9b70bc62ba2b37/strategi_eldrepolitikk_110316.pdf

Stat og kommune ønsker å legge til rette for det de kaller aldersvennlig samfunn. Det innebærer blant annet at eldre skal kunne bo lengst mulig hjemme i sin egen bolig. Det innebærer også at flere eldre trenger mer hjelp  og tilrettelegging  knyttet til hus og hjem.  Flere blir alene og mange står uten nær familie og nettverk som kan hjelpe til med praktiske gjøremål. Mange eldre har ressurser til å ta ansvar for egen bosituasjon, men venter for lenge før de ber om råd og hjelp. Boligvenn ønsker i den sammenheng å være en nær samarbeidspartner til de som trenger  råd og hjelp for å opprettholde en velfungerende bosituasjon – se mer om våre tjenester på vår hjemmeside.